Analiza art. 8a

  Analiza Art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

 „Art. 8a. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze 

względu na: 

1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz

2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia. 

  1. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15, art. 22 i art. 24.”

Prima facie można powiedzieć, że jest to przepis bardzo dobry, ponieważ w jakiś sposób łagodzi drakońskość rozwiązań omawianego aktu prawnego. Jednak głębsza analiza każe zadać nam kilka fundamentalnych pytań:

  1. Czy Minister SWiA będzie działał na wniosek, czy też z urzędu? 
  2. Na podstawie jakich dokumentów Minister będzie wydawał decyzję? 
  3. Jak wyglądała będzie kwestia dowodowa? 
  4. Jaka będzie relacja między ZER-em MSWiA (Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji? 
  5. Co oznacza „rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków”?
  6. Co oznacza „krótkotrwała służba”?
  7. Co oznacza „służba z narażeniem zdrowia/życia”? 
  8. Jakie będą relacje pomiędzy MSWiA a MON, a ABW?

Warto zaznaczyć, że w proponowanym projekcie ustawy nie znalazły się żadne przepisy szczególne, które rozstrzygałyby te zagadnienia, dlatego zmuszeni jesteśmy opierać się na przepisach KPA i ustawy o emeryturach i rentach z FUS.          

 

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 

Drogie Koleżanki,  Szanowni Koledzy

Ci, których dotyczy bezprawie ustawy dezubekizacyjnej bis, a także Ci wszyscy, którzy być może, gdy nie będzie zdecydowanego odporu na to bezprawie będą następnymi, których państwo pozbawi godności i środków do życia .

Apeluję do Was

o wsparcie inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Od Waszego zaangażowania, pomocy i szerokiego wsparcia zależy Wasz los.

 

Pamiętajcie, że tylko zjednoczone środowisko i jedność w działaniu

jest warunkiem, który może przynieść sukces.

 

                                                                                                       Tadeusz K. Miciuła

Czytaj więcej...