PEM

POROZUMIENIE EMERYTÓW MUNDUROWYCH

 

Nasze motto:     "Największe szczęście to spełnienie obowiązku"
 

POROZUMIENIE

związków i stowarzyszeń służb mundurowych, mających swoje siedziby w Białej Podlaskiej zawarło dnia 27 marca 2012 roku POROZUMIENIE EMERYTÓW MUNDUROWYCH w skrócie PEM

PEM jest dobrowolną umową o współdziałaniu i wzajemnym wspieraniu jej sygnatariuszy w realizacji celów poszczególnych organizacji oraz osiąganiu celów wspólnych. Do realizacji jej postanowień powołuje się organy wykonawcze, których zadaniem jest zapewnienie sprzyjających warunków do wykonania postanowień umowy.

Niżej wymienione organy władz terenowych związków i stowarzyszeń służb mundurowych, mających swoje siedziby w Białej Podlaskiej, reprezentowane przez:

1.Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Bialskopodlaski reprezentowany przez Prezesa Zarządu Rejonowego- płk dypl. pil. rez. Jana Smolarka

2.Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Koła w Białej Podlaskiej reprezentowany przez- st. bryg. w st. spocz. Mieczysława Goławskiego

3.Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białej Podlaskiej, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Koła- st. chor. w st. spocz. Jana Pniewskiego

4.Związek Żołnierzy WP im. Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej reprezentowany przez- płk w st. spocz. Rudolfa Somerlika

5.Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła w Białej Podlaskiej reprezentowany przez- mł. insp.w st. spocz. Janusza Śliwińskiego

działając zgodnie z postanowieniami swoich statutów i upoważnionych przez organy związków i stowarzyszeń sygnatariuszy, postanawiają:

Artykuł 1

Podpisać porozumienie zapewniając warunki do rozwijania i umacniania kontaktów, w trosce o trwały ich rozwój, korzystny dla wszystkich zainteresowanych.

Artykuł 2

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony i przyjmuje jego nazwę POROZUMIENIE EMERYTÓW MUNDUROWYCH

Artykuł 3

1. Celem Porozumienia jest:

1) zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej,

2) ochrona praw nabytych i interesów środowisk emerytów i rencistów mundurowych, w szczególności socjalnych i kulturalnych,

3) propagowanie wśród społeczeństwa postaw obywatelskich i patriotycznych oraz tradycji niepodległościowych poprzez:

*prelekcje,odczyty i pogadanki,

*rajdy rowerowe i wędrówki piesze śladami walk o niepodległość naszej ojczyzny,

*udziału w manifestacjach patriotycznych z okazji świąt państwowych,składanie kwiatów i wiązanek w miejscach walk i martyrologii Narodu Polskiego,

4) aktywizacji środowisk emerytów i rencistów mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, poprzez wspomaganie procesów integracyjnych ze społecznością lokalną, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu,

2. Cele określone w ust. 1 Porozumienia realizuje poprzez:

1)inicjowanie i wypracowywanie wspólnego stanowiska w przedmiocie aktów normatywnych i decyzji zarówno przygotowywanych jak i aktualnie obowiązujących na centralnym i regionalnym szczeblu, mających wpływ na środowiska emerytów i rencistów mundurowych oraz prezentowanie go na forum publicznym w imieniu Porozumienia,

2)wymianę informacji pomiędzy sygnatariuszami Porozumienia o działaniach władz ustawodawczych i wykonawczych w sprawach dotyczących środowisk emerytów i rencistów mundurowych,

3)wymianę doświadczeń i informacji o działaniach podejmowanych przez członków Porozumienia, we wszystkich dziedzinach zainteresowania sygnatariuszy, a będących w zainteresowaniu również innych członków Porozumienia,

4)solidaryzowanie się i wspieranie działań podejmowanych i prowadzonych przez związki i stowarzyszenia należące do Porozumienia, a także przez inne organizacje, jeżeli ich cele są zbieżne z celami Porozumienia,

5)koordynowanie planów działania poszczególnych sygnatariuszy poprzez opracowanie „Rocznego planu zamierzeń” Porozumienia i realizowanie przedsięwzięć w nim zawartych,

6)zapraszanie członków władz Porozumienia oraz członków związków i stowarzyszeń zrzeszonych w Porozumieniu, na ważniejsze posiedzenia władz poszczególnych sygnatariuszy, w celu ściślejszego współdziałania, wymiany doświadczeń i efektywniejszej koordynacji realizowanych przedsięwzięć.

Artykuł 4

Porozumienie nie narusza praw i obowiązków związków i stowarzyszeń sygnatariuszy Porozumienia.

Artykuł 5

1.Do realizacji zadań wynikających z niniejszego Porozumienia powołuje się następujące władze wykonawcze:

1)Zespół Koordynacyjny w składzie po jednym przedstawicielu wydelegowanym przez związki i stowarzyszenia członków Porozumienia:

2)Osoby funkcyjne z pięcioosobowego Zespołu wybiorą spośród siebie w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza,

2.Zespół Koordynacyjny obraduje w zależności od potrzeb nie rzadziej niż 1 raz na kwartał w celu bilansowania współpracy oraz nadawania jej nowych impulsów,

3.Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego zwołuje przewodniczący zespołu, zgodnie z planem lub w razie potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek sygnatariusza lub sygnatariuszy Porozumienia.

4.Zespół Koordynacyjny– jest organem realizującym bieżące zadania.

Artykuł 6

Siedzibą Zespołu Koordynacyjnego , jest siedziba Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych znajdująca się w KMP w Białej Podlaskiej, przy ul. Plac Wojska Polskiego 23

Artykuł 7

Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego będą odbywały się w siedzibie SEiRP .

Artykuł 8

1.Koszty organizacyjno – biurowe, związane bieżącą działalnością przedstawicieli poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia we władzach Porozumienia pokrywają związki i stowarzyszenia, które delegowały tych przedstawicieli.

2.Koszty przedsięwzięć, których zorganizowanie i przeprowadzenie wymaga wydatków powyżej 100 zł, pokrywane są solidarnie przez wszystkich sygnatariuszy porozumienia. O sposobie sfinansowania takiego przedsięwzięcia każdorazowo stanowi uchwała Zespołu Koordynacyjnego.

2.W celu ograniczenia kosztów funkcjonowania organów wykonawczych Porozumienia korespondencję wewnątrz Porozumienia, (do poszczególnych sygnatariuszy) przekazuje się poprzez przedstawicieli tych sygnatariuszy, biorących udział w pracach organów wykonawczych. 3.Korespondencję do adresatów poza Porozumienie wysyła i przyjmuje Biuro Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Białej Podlaskiej

4.Za ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów Porozumienia odpowiedzialny jest Sekretarz Zespołu Koordynacyjnego

Artykuł 9

1.Sygnatariusze zobowiązują się do przestrzegania ustaleń zawartych w niniejszym Porozumieniu oraz przepisów i postanowień uchwalonych przez powołane organy wykonawcze Porozumienia.

Artykuł 10

Porozumienie niniejsze podlega zatwierdzeniu przez organy kierownicze poszczególnych związków i stowarzyszeń, na szczeblu, który podpisuje Porozumienie lub zgłasza deklaracje przystąpienia do Porozumienia, zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi obowiązującymi poszczególnych sygnatariuszy.

Artykuł 11

1. Projekty dokumentów normatywnych oraz stanowiska Porozumienia w określonych sprawach, przekazywanego na zewnątrz Porozumienia są konsultowane z poszczególnymi sygnatariuszami.

2. Opinie do powyższych projektów sygnatariusze przekazują do Zespołu Koordynacyjnego w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, od dnia doręczenia projektu stanowiska (decyzji).

3. Nie przekazanie przez sygnatariusza opinii w powyższym terminie traktuje się jak rezygnację z jej wyrażenia i projekt uważa za uzgodniony.

Artykuł 12

1.Porozumienie ma charakter otwarty. Mogą do niego być przyjmowani nowi sygnatariusze.

2.Deklarację o przyjęcie do Porozumienia zainteresowany związek, stowarzyszenie składa do Zespołu Koordynacyjnego. Jest ona rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Zespolu. Druk deklaracji stanowi załącznik do porozumienia.

3.Decyzję Zespołu dotyczącej przyjęcia nowego członka, Przewodniczący Zespołu przekazuje niezwłocznie po jej podjęciu do zainteresowanego związku, stowarzyszenia oraz wszystkich dotychczasowych sygnatariuszy Porozumienia.

4.Nowy sygnatariusz porozumienia jest zobowiązany do wypełniania i przestrzegania wszystkich ustaleń ustanowionych przez Porozumienie.

Artykuł 13

1.Każdy związek, stowarzyszenie będące członkiem Porozumienia może wypowiedzieć porozumienie.

2.Wypowiedzenie członkostwa w Porozumieniu związek, stowarzyszenie składa do Zespołu Koordynacyjnego. Wypowiedzenie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

3.Akceptującą decyzję Zespołu dotyczącą wypowiedzenia członkostwa, Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego przekazuje niezwłocznie po jej podjęciu do zainteresowanego związku, stowarzyszenia oraz wszystkich dotychczasowych sygnatariuszy Porozumienia

Artykuł 14

Postanowienia niniejszego Porozumienia mogą być zmienione lub uzupełnione poprzez aneks do Porozumienia podpisany przez wszystkie strony.

Artykuł 15

Porozumienie wejdzie w życie z dniem podpisania go przez strony.

Artykuł 16

Porozumienie niniejsze sporządzono w 6 egzemplarzach, dla Zespołu Koordynacyjnego oraz po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne,

Artykuł 17

Do czasu ukonstytuowania się władz Porozumienia decyzje, stanowiska, uchwały w imieniu Porozumienia podejmują kolegialnie prezesi, przewodniczący związków i stowarzyszeń będących stronami porozumienia.

 

Załącznik:

  1. Deklaracja w sprawie przystąpienia do PEM

  2. W imieniu związków i stowarzyszeń założycielskich porozumienie podpisują:

 

Prezes

Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Bialskopodlaski

……….…………………………….

Prezes

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

………………………………………

 

Przewodniczący

Zarządu Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białej Podlaskiej,

 

 

……………………………………….

Prezes

Związku Żołnierzy WP im. Lotników Podlasia

 

………………………………….......

Prezes

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Białej Podlaskiej

............................................................

W dniu 19.02.2013 r porozumienie podpisano.

 

Z okazji ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH /3Maja i 11 listopada/ wiązankę kwiatów  w miejscach upamiętniających walkę i męczeństwo narodu polskiego składa delegacja PEM-u/wg  ustalonego harmonogramu;

1. 2013r     - wiązankę kwiatów kupuje ZKT KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Białej Podlaskiej,

2.2014r.    - wiązankę kwiatów kupuje SSLWRP Oddział Bialskopodlaski

3. 2015r.   - wiązankę kwiatów kupuje ZEiRPożarnictwa RP,

4. 2016r.    - wiązankę kwiatów kupuje SEiRP Koło Biała Podlaska,

5. 2017r.    - wiązankę kwiatów kupuje ZŻWP im.Lotników Polskich.