Historia Koła

Krótki Rys Historyczny SEiRP Koło w Lubartowie
Proszę Państwa
Rok 1989 przyniósł przemiany ustrojowe w kraju ,w tej atmosferze dzięki grupie oddanych pracy społecznej emerytów, funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, powstała pierwsza organizacja społeczna pod nazwą Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej.
W dniu 22 listopada 1990 r na I Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia podjęto uchwałę określającą organizację, jako dobrowolna, samorządna, zrzeszającą emerytów i rencistów RSW RP o różnych orientacjach politycznych i światopoglądowych.
Pierwszoplanowym zadaniem statutowym Stowarzyszenia jest ochrona interesów emerytów i rencistów policyjnych. Dlatego podjęto w tym kierunku działania po przez oprotestowanie decyzji zmniejszającej wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, oraz obniżki praw do zniżki na przejazd koleją, lecznictwo, wczasy.
Działania ZG zyskały ogromną aprobatę w śród emerytów i rencistów co było motorem powstawania zgodnie ze statutem zarządów wojewódzkich, okręgowych i terenowych kół.
Na tej bazie powołano Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia w Lublinie na czele z Kol. Julianem Oziębło, który reprezentował województwo na I Krajowym Zjeździe S E i R RSW RP w Poznaniu.
W Lubartowie grupa emerytów na czele z Kol. Bronisławem Kulą w dniu 22.02.1991 r organizują Pierwsze Walne Wyborcze Zebranie Emerytów na, którym powołują Zarząd SEiRP Koło w Lubartowie. Skład zarządu przedstawia się następująco: Prezes - Bronisław Kula, I - V-ce –Prezes Wiesław Kaczor ,II V-ce Prezes - Marian Brzyski, Sekretarz - Zygmunt Kapica ,Skarbnik - Kazimierz Wójtowicz ,Członkowie : Lisek Czesław i Jan Żmuda
W 1995 roku następuje zmiana Prezesa Koła SEiRP w Lubartowie, funkcje tą obejmuje kol. Wiesław Kaczor sprawując ją do 2003 r. Nowo wybranym Prezesem Zarządu Koła zostaje Kol. Zygmunt Zdunek sprawując funkcje do 2006 r.
W dniu 20.06.2006 roku Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy na Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Lubartowie powołuje Krzysztofa Górskiego ,a w skład Zarządu wchodzą: Stefan Zarzycki V-ce Prezes, Kazimierz Wójtowicz Skarbnik, Józef Włodarczyk Sekretarz, członkowie: Janusz Karwowski, Stanisław Piekarczyk oraz Kazimierz Czerwonka. Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący: Józef Oponowicz, członkowie Stanisław Adamczyk i Jan Żmuda. W tym składzie Prezydium Koła w Lubartowie pracowało do 2010r.
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w dniu 15.04.2010 r wybrało nowy Zarząd Koła w składzie: Prezes Zarządu- Krzysztof Górski, V-ce Stefan Zarzycki, Sekretarz Józef Włodarczyk, Skarbnik Kazimierz Wójtowicz, członkowie Stanisław Piekarczyk, Zbigniew Malesa oraz Krzysztof Łukasiewicz. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Dariusz Lipski, Stanisław Adamczyk, Kazimierz Czerwonka.
Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Wojewódzkiego SE i RP w Lublinie w dniu 22.kwietnia 2011 r wybiera Kol. Tadeusz Miciułę na Prezesa WZ SEiRP . Do Prezydium ZW wchodzi reprezentant naszego Koła Krzysztof Górski jako I Za-ca Prezesa ZW w Lublinie.
Należy podkreślić iż z inicjatywy Kol. Tadeusza Miciuły ZW SEiRP w Lublinie otrzymuje w dniu 07.11. 2014 r Sztandar. Jest to bardzo doniosłe wydarzenie w życiu Stowarzyszenia Województwa Lubelskiego. W pracach związanych z tym ważnym wydarzeniem dla środowiska emeryckiego mieliśmy swój skromny udział Sztandar jest wykorzystywany w uroczystościach państwowych i resortowych .
Ostanie Walne Zebranie Koła SEiRP w Lubartowie w roku 2014 dokonało zmian w składzie Zarządu ponownie na Prezesa został wybrany Krzysztof Górski, natomiast na V-ce Janusza Zająca, sekretarza Roberta Jonaszkę ,skarbnika Krzysztofa Łukasiewicza, członkami :Józef Włodarczyk i Zbigniew Malesa Komisja Rewizyjna Przewodniczący : Dariusz Lipski członkowie Andrzej Baran i Kazimierz Czerwonka.
Obecny skład Zarządu Koła SEiRP w Lubartowie po pewnych koniecznych zmianach przedstawia się następująco Prezes Zarządu Krzysztof Górski V-ce Prezes Janusz Zając, Sekretarz Hanna Pulińska , Skarbnik Krzysztof Łukasiewicz, Członkowie: Zbigniew Malesa ,Zbigniew Wójcik oraz Piotr Mróz .Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący: Dariusz Lipski, członkowie Andrzej Bara i Kazimierz Czerwonka. Stan osobowy Naszego koła liczy 54 członków i jesteśmy pod względem ilości członków w czołówce Kół terenowych województwa lubelskiego.
SE i RP spełnia ważną rolę integracyjną w działalności kulturalno-rozrywkowej organizując: okolicznościowe spotkania świąteczno-noworoczne , z okazji Świąt Państwowych ,Święta Policji, jubileuszy urodzinowych , rocznic ślubów członków itp,. Organizując zbiorowe wycieczki na imprezy kulturalne , zakup biletów do kina i teatru. Najbardziej popularną formą spotkań integracyjnych są spotkania z okazji Święta Kobiet w dniu 8 marca, przynoszące wiele radości naszym Paniom. Bardzo ważne są odwiedziny chorych członków w ich domach którzy ze wzruszeniem dziękują za pamięć jest to najlepsze podziękowanie za pracę.
SE i RP jest członkiem Federacji Służb Mundurowych województwa lubelskiego, biorąc udział w częstych spotkaniach z społecznością emerycką innych związków.
Członkowie Stowarzyszenia za swoją pracę społeczną są nagradzani : Dyplomem Uznania, odznaką za Zasługi z Dyplomem , odznaką za Wybitne Osiągnięcia.
W tym miejscu serdecznie dziękuje członkom Koła za pomoc w pracy i duże zaangażowanie a szczególne podziękowania należą się Panu Kazimierzowi Wójtowiczowi za wieloletnią pracę skarbnika Zarządu Koła ,Kol. Zygmuntowi Leśniakowi, Kazimierzowi Czerwonce za pracę w Prezydium Zarządu Koła oraz wszystkim wspomagającym nasze Koło Panu Komendantowi Powiatowemu Policji w Lubartowie mł. inspk. Markowi Wronie. Kol. Przewodniczącemu NSZZP Chor. Arturowi Garbaczowi ,a także przedstawicielowi bratniej służby Panu Adamowi Maludze Prezesowi Koła ZEiR Pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.
Dziękuje
Prezes
Zarządu Koła SRiRP w Lubartowie
Krzysztof Górski