SEiRP Koło nr 9 w Krasniku

Rys historyczny SEiRP (Polska, Lublin, Kraśnik)

SEiRP – Polska, powstanie i kalendarium ważniejszych wydarzeń:

 • 1990.05.29 - pierwsze zebranie (w Szczecinie) członków założycieli powołujące do życia Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych”. Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego został Adam Chatliński.
 • 1990.07.16 - zarejestrowanie Statutu SEiRP RSW w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie pod numerem 0000043188. Jako główne cele działania Stowarzyszenia wymienia on: ochronę interesów emerytów i rencistów milicji, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin, poprawę warunków socjalno-bytowych, ochronę nabytych wcześniej uprawnień, organizowanie życia kulturalnego oraz wypoczynku i rekreacji.
 • 1990.11.22 - I Zjazd Delegatów w Poznaniu (70 delegatów reprezentowało 13 województw i 2,6 tys. członków). Na Prezesa Zarządu Głównego (ZG) wybrano Adama Chatlińskiego. Stwierdzenie z uchwały: Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, samorządną, zrzeszającą emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych o różnych orientacjach politycznych i światopoglądowych.
 • 1994.11.22 – II Zjazd Delegatów w Warszawie. Miało miejsce uroczyste wręczenie przez MSWiA Andrzeja Milczanowskiego sztandaru, ufundowanego przez członków organizacji. Jako cel wyznaczono zawarcie porozumienia o współdziałaniu związków zawodowych i stowarzyszeń służb mundurowych.
 • 1998.11.20-21 – III Zjazd Delegatów w Legionowie. Nowy podział administracyjny kraju wymusił przeprowadzenie reorganizacji struktur terenowych. Organizacja liczyła już ok. 15 tys. członków. Na Prezesa ZG wybrano Lechosława Bartosiaka. Wskazano na potrzebę rozwoju i umocnienia struktur terenowych, zwiększenia ilości członków, doskonalenia form współpracy z NSZZ Policjantów, wdrożenia prac w sprawie opracowania i wydawania Biuletynu Informacyjnego oraz przeniesienia siedziby ZG do Warszawy.
 • 2002.10.20-21 – IV Zjazd Delegatów w Legionowie pod honorowym patronatem MSWiA Krzysztofa Janika. Na Prezesa ZG wybrano Jerzego Żyżelewicza. W IV kadencji: - liczebność członków Stowarzyszenia zbliżyła się do 20 tys. - MSWiA wydało decyzję w sprawie nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń służbowych jednostek Policji oraz infrastruktury telekomunikacyjnej i poczty resortowej, - uruchomiono program ubezpieczenia na życie pod nazwą Emeryt 2005, - podjęto działania w sprawie przystosowania Statutu dla potrzeb organizacji pożytku publicznego, - uporządkowano struktury terenowe.
 • 2006.11.19-20 – V Zjazd Delegatów w Białobrzegach. Na Prezesa ZG wybrano Zdzisława Czarneckiego. W czasie tej kadencji: ·-podpisano porozumienie z NSZZ Policjantów o współpracy i wzajemnym wspieraniu się organizacji, -zmieniono dotychczasową nazwę organizacji na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, -zmodyfikowano program ubezpieczenia na życie i utworzono program SEiRP 2009, -zorganizowano XX - lecia Stowarzyszenia, -utworzono i zarejestrowano w KRS Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP (FSSM RP) w skład której poza SEiRP wchodzą Stowarzyszenia Emerytów ze Związku Żołnierzy WP, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, Stowarzyszenie Generałów Policji oraz Komendantów Policji.
 • 2010.03.09 – I Kongres FSSM RP. Liczna reprezentacja członków SEiRP we władzach Federacji : wiceprezydent (2), sekretarz generalny, skarbnik, członkowie (2).
 • 2010.10.6-8 – VI Zjazd Delegatów w Legionowie. XX-lecie działalności Stowarzyszenia. Na Prezesa ZG wybrano Henryka Borowińskiego. Główne cele kadencji to poza kontynuacją dotychczas sprawdzonych aktywności także poprawa przepływu informacji na wszystkich szczeblach Stowarzyszenia poprzez wydawanie Biuletynów Informacyjnych (ZG, ZW) i wykorzystanie sieci Internet (strony WWW i poczta elektroniczna).
 • 2014.10.10-11 - VII Zjazd Delegatów w Soczewce pod honorowym patronatem KGP gen. Insp. Marka Działoszyńskiego. Na Prezesa ZG wybrano Zdzisława Czarneckiego. 16 lipca obchodzono 25-lecie Stowarzyszenia.
 • Aktualnie Stowarzyszenie liczy około 21 tys. członków skupionych w 17 Zarządach Wojewódzkich (ZW) i 4 Zarządach Okręgowych (ZO). Łącznie jest to około 260 Kół.

SEiRP Lublinjego początki sięgają także 1990 r. i są późniejsze od szczecińskich korzeni organizacji o nieco ponad trzy miesiące.

 • 1990.09.14 - Pierwsze wzmianki o Stowarzyszeniu w woj. lubelskim pojawiają się „w centrali” 14 września 1990 r. na posiedzeniu Komitetu Założycielskiego SEiRRSW RP.
 • 1990.11.22 - I Zjazd Delegatów w Poznaniu. Województwo lubelskie reprezentował założyciel i Prezes ZW Stowarzyszenia w Lublinie (1993-2005) Julian Oziębło. Był on także członkiem ZG w latach 1990-1995.
 • 1995 – otrzymanie sztandaru.
 • liczy obecnie 17 kół terenowych.

SEiRP Kraśnik (Koło nr 9) - już w nieco ponad 8 miesięcy od pierwszego zebrania założycielskiego Stowarzyszenia w Szczecinie i niewiele ponad 4 miesiące od początków organizacji na terenie województwa lubelskiego, w dniu 1.02.1991 r. w Kraśniku powstaje lokalny zespół założycielski Stowarzyszenia. W jego składzie znajdowali się:

 1. Mieczysław Skorupa - Przewodniczący,
 2. Józef Adamczyk - członek,
 3. Mieczysława Cieniuch - członek,
 4. Zdzisław Narębski - członek,
 5. Dominik Małyszek - członek,
 6. Stanisław Sak - członek,
 7. Zdzisław Oszust - członek,
 8. Andrzej Cielica - członek,
 9. Zenobia Rynkowska - członek,
 10. Stanisław Długosz - członek.

Z inicjatywy tego zespołu, w tym samym dniu, na zebraniu ogólnym zostaje utworzone Koło nr 9 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kraśniku. Koło to liczyło 40 członków. Zostaje wybrany Zarząd Koła w składzie:

 1. Mieczysław Skorupa - Prezes,
 2. Józef Adamczyk - Wiceprezes,
 3. Dominik Małyszek - Wiceprezes,
 4. Zdzisław Narębski - Sekretarz,
 5. Andrzej Cielica - Skarbnik,
 6. Zdzisław Oszust - członek,
 7. Zenobia Rynkowska - członek.

Zarząd Koła nr 9 w Kraśniku miał dotychczas dwu Prezesów:

 1. Marian Rydzewski - od 27.03.1998 r. do 3.03.1999 r. (złożył rezygnację),
 2. Jerzy Kędziora - od 27.06.1999 r. do chwili obecnej,

i sześciu Wiceprezesów:

 1. Stanisław Sak,
 2. Bogdan Spała,
 3. Stanisław Biały,
 4. Mieczysław Skorupa,
 5. Stanisław Bień,
 6. Janusz Steć (do chwili obecnej).

W Komisji Rewizyjnej brali udział:

 1. Józef Głusiec - Przewodniczący,
 2. Józef Adamczyk - członek,
 3. Jerzy Nowacki - członek (obecnie),
 4. Krzysztof Barankiewicz - członek,
 5. Bronisław Matysiak - członek,
 6. Józef Janik - członek,
 7. Krzysztof Śliwa - członek (obecnie Przewodniczący),
 8. Stanisław Biały - członek, Przewodniczący,
 9. Zdzisław Osetek - członek (obecnie),
 10. Jan Smendek - członek (obecnie.

Ponadto członkiem Zarządu Koła nr 9 w Kraśniku był kol. Potakiewicz.

Część członków opuściła Stowarzyszenie podając różne przyczyny, jak też została skreślona z listy członków zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. Na dzień 28.06.2015 r. Koło nr 9 w Kraśniku liczy ogółem 88 członków w tym 4 Seniorów zwolnionych z płacenia składek: Zdzisław Oszust, Eugeniusz Pietrzyk, Wacław Broda oraz Stanisław Saczuk. Oprócz wymienionych mamy jeszcze 4 Seniorów: Lucjan Ostrowski, Bolesław Gil, Zenobia Rynkowska i Stanisław Sak.

Obecny w składzie Zarządu Koła nr 9 w Kraśniku są:

 1. Jerzy Kędziora - Prezes,
 2. Janusz Steć - Wiceprezes,
 3. Krzysztof Biegaj - Sekretarz,
 4. Andrzej Cielica - Skarbnik,
 5. Bronisław Matysiak - członek,
 6. Bogdan Spała - członek,
 7. Waldemar Wierzchowiak - członek.

Na wieczny odpoczynek z naszych szeregów odeszli:

 1. Stanisław Długosz,
 2. Mieczysław Skorupa,
 3. Krzysztof Barankiewicz,
 4. Adolf Duda,
 5. Antoni Kuźmicz,
 6. Aleksander Barbarzak,
 7. Henryk Sadowski,
 8. Jerzy Sadowski,
 9. Mieczysław Cieniuch,
 10. Jan Kędziora,
 11. Stanisław Beń,
 12. Marian Leszczyński,
 13. Julian Bieleń,
 14. Dominik Małyszek,
 15. Stanisław Święciński,
 16. Jerzy Nowacki,
 17. Zdzisław Szatan,
 18. Jan Pietras,
 19. Henryk Środek,
 20. Witold Mikita.
 21. Wacław Broda

Za działalność na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych udzielono łącznie 182 wyróżnienia w tym:

 • pochwał - 60,
 • dyplomów - 41,
 • nagród rzeczowych - 35,
 • dyplomów z odznaką - 30,
 • odznak za szczególne zasługi - 12,
 • dyplomów zasługi Zarządu Głównego - 4.

Wszystkie wyróżnienia nadano za kadencji Zarządu Koła, kiedy Prezesem został Jerzy Kędziora.