Życzenia Komendanta Głównego

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk złożył na ręce Przewodniczącego SEiRP Antoniego Dudy, w związku z mającym miejsce 24 lipca Świętem Policji, podziękowania za "świetną współpracę, życzliwość i zrozumienie", a także życzenia "(...) pomyślności  (...) satysfakcji (...)  zadowolenia (...) dobrego zdrowia" . 

Oryginał dokumentu jest dostępny pod poniższym odsyłaczem: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/%C5%BByczenia%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji.pdf

 

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

1. W Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2019 roku pod pozycją 1622 została opublikowana ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf

Zgodnie z art. 31. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem art. 21 oraz art. 24 pkt 2 lit. a i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

Nowe ubezpieczenie "SEIRP 2019"

Witam serdecznie Koleżanki i Kolegów

        W ostatnim okresie w związku z nową propozycją ubezpieczenia w PZU  dociera do mnie  osobiście i do pozostałych członków ZW szereg pytań i wątpliwości dotyczących tego ubezpieczenia. Informuję, że jest to jedyne ubezpieczenie grupowe dla emerytów, rencistów policyjnych i członków ich rodzin. Zasady tego ubezpieczenia wypracował i podpisał Zarząd Główny SEiRP w Warszawie. Porozumienie tego typu z dotychczasowym ubezpieczycielem WARTA SA definitywnie kończy się z dniem 31.grudnia 2018 r. Ubezpieczenie w PZU jest jedynym, które bez okresu karencji pozwala ubezpieczyć się każdemu, kto aktualnie jest ubezpieczony w jakiejkolwiek innej firmie ubezpieczeniowej (na zasadzie wyłączności lub zachowując ubezpieczenie w dotychczasowej firmie), lub nie jest nigdzie aktualnie ubezpieczony.
       Nowością jest to, że wszystkie warianty praktycznie mają ten sam zakres ubezpieczenia. Wysokość składki jest powiązana jedynie z wysokością wypłacanych świadczeń. Także ujęcie w zakresie ubezpieczenia ubezpieczenia lekowego i medycznego eksperta domowego mogą być bardzo przydatne dla wielu osób. Opis ubezpieczenia lekowego przesłany został do poszczególnych Kół w dniu 28.11.br. Chcę dodać, że korzystanie z tej ulgi nie będzie trudne jak wydaje się po wstępnym zapoznaniu się z wykazem leków i aptek. Każdy ubezpieczony zostanie wyposażony w specjalną kartę, którą okaże wraz receptą w jednej z aptek ujętych w  wykazie, za leki objęte ubezpieczeniem zostanie naliczona 80% zniżka.

       Dalsze ustalenia istotnych szczegółów tego ubezpieczenia będę niezwłocznie przekazywał do wiadomości i wykorzystania. Mamy praktycznie maksymalnie 5  tygodni by załatwić sprawę  przejścia do nowego ubezpieczyciela do 10 grudnia br. objęcie ubezpieczeniem od 1.01.2019 r. i drugi termin do 10.01.2019 r. objęcie ubezpieczeniem od 1.02.2019 r.

       Przy okazji chcę odnieść się do postępowania byłego ubezpieczyciela Warta SA, który rozsyła indywidualne pisma do poszczególnych jeszcze u nich ubezpieczonych, że nic się nie stało, nie powinni zmieniać ubezpieczyciela bo dalej są objęci ubezpieczeniem grupowym proszę jednak zauważyć, że firma ta jednostronnie zerwała umowę z Zarządem Głównym SEiRP proponując  zawarcie nowej znacznie mniej korzystnej dla Stowarzyszernia. ZG SEiRP podjął uchwałę o skierowaniu tej sprawy do Prokuratury. W tej sytuacji należy rozważyć dalsze ubezpieczanie się emerytów, rencistów policyjnych i członków ich rodzin u tego ubezpieczyciela. Osobiście uważam, że wprost nieetycznym byłoby dalsze utrzymywanie współpracy z tą firmą.

       Kończąc proszę o propagowanie nowego ubezpieczenia, wyjaśnianie zainteresowanym wątpliwości, udzielanie pomocy w wypełnianiu deklaracji.

                                                        Pozdrawiam Zbigniew Milanowski

                                                        Pełnomocnik ds ubezpieczeń ZW SEiRP w Lublinie

Więcej artykułów…

  1. Zapraszamy do SEiRP