Protest przeciwko bezprawnemu obniżaniu emerytur i rent

https://www.seirp.pl/protest-przeciwko-bezprawnemu-obnizaniu-emerytur-i-rent

Protest przeciwko bezprawnemu obniżaniu emerytur i rent

1. Stanowczo protestujemy przeciwko bezprawnemu obniżaniu emerytur i rent – żądamy pilnych wyjaśnień od ZER MSWiA

W związku z kuriozalnymi konsekwencjami tzw. polskiego ładu obniżającymi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych emerytury i renty wielu naszych Koleżanek i Kolegów, Prezes ZG SEiRP - Antoni Duda w dniu 7 stycznia 2022 roku skierował do Pani Dyrektor ZER MSWiA Małgorzaty Zdrodowskiej wniosek o pilne podjęcie kroków naprawiających masowe naruszenia prawa które po raz kolejny dotknęły nasze środowisko.

Oczekujemy na odpowiedź na nasze wystąpienie. Pismo przedstawiamy poniżej.

Ponadto publikujemy odpowiedź nadesłaną do Biura ZG SEiRP przez jednego z naszych Kolegów, którą otrzymał z ZER MSWiA na prośbę o wyjaśnienie jego osobistej sytuacji spowodowanej tym nowym ładem, w efekcie czego otrzymał za styczeń 2022 roku znacząco obniżoną emeryturę.

W związku z medialnymi zapowiedziami, oczekujemy również na realizację deklaracji Ministra Finansów który 7 stycznia poinformował, że resort finansów pracuje nad zmianami w Polskim Ładzie, które będą dotyczyć emerytów.

Wypowiedź Ministra cytujemy za PAP: „Wdrożymy rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie "Polskiego ładu" dla osób z emeryturą do 12 800 zł brutto obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni; reforma będzie dla nich neutralna.”.

Informujmy ponadto, że na stronie OPZZ znajduje się petycja w sprawie Polskiego Ładu, którą można podpisać elektronicznie lub zebrać podpisy na dołączonym do petycji wykazie.Tu adres elektroniczny do petycji: https://www.opzz.org.pl/informacje/ulga-podatkowa-na-rzecz-wyzszych-emerytur-podpisz-petycje/

O dalszych krokach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

2. Pismo Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy z 7 stycznia 2022 roku do Pani Dyrektor ZER MSWiA Małgorzaty Zdrodowskiej (tekst pisma - tutaj)

3. Odpowiedź udzielona przez ZER MSWiA w dniu 4 stycznia 2022 roku jednemu z naszych Kolegów na prośbę o wyjaśnienie przyczyn obniżenia emerytury za styczeń 2022 roku.

/informacja nadesłana na adres poczty e-mailowej Biura ZG SEiRP/

Szanowny Panie,

uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z wejściem w życie z dniem 01.01.2022 r. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) organ emerytalny zobowiązany został do obliczenia emerytury w nw. sposób:

  • kwota emerytury brutto x 17% (zaliczka na podatek) - 425,00 (kwota zmniejszająca podatek) = podatek

  • kwota emerytury brutto x 9% = wysokość składki zdrowotnej odprowadzanej do NFZ

W celu wyliczenia kwoty emerytury do wypłaty należy odjąć od kwoty brutto  zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną.

Jednocześnie nadmieniam, że organ emerytalny nie może udzielać informacji poprzez e-mail o wysokości wypłacanych emerytur i rent naszych świadczeniobiorców ponieważ ta forma korespondencji nie daje gwarancji, że zlecenie pochodzi od osoby uprawnionej do świadczenia.

Z uwagi na powyższe w celu lepszego zrozumienia sposobu wyliczenia emerytury poniżej podaję przykładowe wyliczenie świadczenia obowiązujące od stycznia 2022 r. - przyjmując miesięczną wysokość emerytury brutto np. 8000,00 zł:

      8000,00 zł x 17% - 425,00 = 935,00 zł (podatek)

      8000,00 zł x 9% = 720,00 zł (składka NFZ)

      8000,00 zł - 935,00 zł – 720,00 zł = 6345,00 zł do wypłaty

Dla porównania podam Panu poniżej sposób w jaki obliczane były emerytury/renty do końca 2021 r. przyjmując również emeryturę brutto w kwocie 8000,00:

wyliczenie składki zdrowotnej

      8000,00 x 7,75% (składka zdrowotna opodatkowana) = 620,00

      8000,00 x 1,25% (składka zdrowotna netto) = 100,00

      łącznie składka zdrowotna 9% = 720,00

wyliczenie zaliczki na podatek

      8000,00 x 17% - 620,00 (7,75% składki zdrowotnej) - 43,76 (kwota zmniejszająca podatek) = 696,00 zaliczka na podatek

wyliczenie emerytury

      8000,00 - 720,00 (składka zdrowotna 9%) - 696,00 (zaliczka na podatek) = 6584,00 emerytura do wypłaty

Nadmieniam również, że zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od stycznia do grudnia będą pobierane w wysokości:

  1. 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące, w których dochód uzyskany od początku roku nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - tj. kwotę 120 000 zł;

  2. 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. powyżej kwoty 120 000 zł - za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali 17% od tej części uzyskanego w tym miesiącu, która przekroczyła kwotę 120 000 zł,

  3. 32% dochodu uzyskanego przez podatnika w danym miesiącu, za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w lit.b

  4. kwota, o którą pomniejsza się miesięczne zaliczki na podatek wynosi miesięcznie 425,00 zł 

    (5100,00 x 1/12 = 425,00 zł).

Ponadto informuję, że w związku ze zmianą ustawy podatkowej organ emerytalny nie będzie wydawał decyzji swoim świadczeniobiorcom ponieważ kwota brutto wypłacanych świadczeń nie uległa zmianie.

Z wyrazami szacunku,

………………………..

Główny Specjalista Wydziału Obsługi Klientów

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warszawa