Nasze Stowarzyszenie

Krótki zarys historyczny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

     Wiosną 1990 roku zawiązała się grupa inicjatywna dążąca do utworzenia nowej struktury organizacyjnej reprezentującej emerytów i rencistów naszego resortu. Powstała ona w Szczecinie na bazie terenowej organizacji związku zawodowego emerytów i rencistów NSZZ Policji oraz dotychczasowego klubu emerytów milicyjnych. Komitet Założycielski ostatecznie ustalił nazwę jako: „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej".

     W dniu 16 lipca 1990 roku Sąd Wojewódzki w Szczecinie I Wydział Cywilny stwierdził istnienie warunków formalno-prawnych przewidzianych w art.12 prawa o stowarzyszeniach i postanowił wpisać Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów RSW RP do rejestru stowarzyszeń. Siedzibą Zarządu Głównego było miasto Szczecin.

     W październiku 2002 roku podczas IV Zjazdu Delegatów podjęto decyzję o przeniesieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia do Warszawy.
W listopadzie 2006 roku podczas V Zjazdu wolą delegatów zmieniono dotychczasową nazwę Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Aktualnie Stowarzyszenie liczy około 21.000 członków skupionych w 17 Zarządach Wojewódzkich i 4 Zarządach Okręgowych. Łącznie jest to około 260 Kół.

 

Cele Stowarzyszenia wynikające ze Statutu

§ 12. Celem Stowarzyszenia jest :

1.     zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju,

2.     organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,

3.     aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin,

4.     ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,

5.     reprezentowanie interesów emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa nadzorowanych przez niego jednostek administracyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji,

6.     Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, w szczególności w zakresie :

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 13. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie :

1.     udziela pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych poprzez swoje organy statutowe lub powołane w tym celu komisje socjalno-bytowe i inne zespoły,

2.     w ramach Fundacji lub w inny sposób może pozyskiwać fundusz na cele socjalno-bytowe dla najbardziej potrzebujących członków Stowarzyszenia,

3.     tworzy i prowadzi członkowską kasę pogrzebową, a na życzenie rodziny zmarłego członka Stowarzyszenia udziela pomocy w organizacji pogrzebu,

4.     organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin,

5.     organizuje kluby środowiskowe dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz współuczestniczy w ich prowadzeniu,

6.     podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami spraw wewnętrznych i przez nie nadzorowanymi, jak również ze związkami zawodowymi policjantów, w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów policyjnych, w szczególności w zakresie wypracowania satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia prawnych rozwiązań systemu emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy,

7.     współdziała z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, poza resortowymi organizacjami emerytów i rencistów oraz ich zrzeszeniami, a w miarę potrzeby także z odpowiednimi władzami państwowymi, kompetentnymi organami administracji państwowej i samorządowej,

8.     w zależności od potrzeb współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka,

9.     otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych, a gdy zachodzi taka konieczność udziela pomocy wdowom ( wdowcom ) i sierotom po tych poległych, jak i najbliższym po zmarłych członkach Stowarzyszenia,

10.  odbywa okresowe zebrania członków jednostek podstawowych oraz władz Stowarzyszenia, w celu omówienia zasad organizacji i sposobów realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia,

11.  koordynuje i wspomaga działalność swoich jednostek organizacyjnych oraz podejmuje interwencje i inne czynności mające na celu usunięcie utrudnień w realizacji zadań statutowych,

12.  tworzy zespoły redakcyjne przy jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia, które opracowują i wydają biuletyny informacyjne dla potrzeb wewnętrznych Stowarzyszenia,

13.  podejmują inne niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów i zadań statutowych.

§ 14. W wewnętrznej działalności Stowarzyszenia obowiązują w pełni demokratyczne zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków. Wzajemne stosunki między członkami winna cechować koleżeńskość, wzajemny stosunek szacunku i życzliwości.

§ 15. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z kierownictwami służbowymi jednostek organizacyjnych właściwego szczebla resortu spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez ten resort oraz organizacjami społecznymi i związkowymi, działającymi przy tych jednostkach, przedstawiając im swoje inicjatywy, wnioski oraz propozycje dotyczące członków Stowarzyszenia.

 

Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych