Apel o wsparcie darowiznami FSSM

      Na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zostały zamieszczone zamówione przez Federację i sfinansowane z darowizn członków opinie i materiały przydatne w procesie odwoławczym, skargowym i wnioskowym w trybie art. 8a.

W związku z powyższym apelujemy o dalsze wspieranie darowiznami FSSM RP.

      Jednocześnie nadmieniamy, że wykorzystywanie w/w materiałów przez osoby nie będące członkami stowarzyszeń wchodzących w skład FSSM RP jest naruszeniem praw autorskich.

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Lublinie

 

Informacja dot. procedury skargowo-odwoławczej

I N F O R M A C J A

dot. procedury skargowo- odwoławczej w sprawie obniżenia świadczeń emerytalnych/rentowych ustawą z dnia 16 grudnia2016 roku.

         Stowarzyszenia służb  mundurowych apelują, by nie nazywać ustawy obniżającej emerytury "dezubekizacyjną" gdyż sama ta nazwa już stygmatyzuje nasze środowisko. To jest ustawa reperesyjna.

Na obecnym etapie wszyscy, których dotyczy ta ustawa mogą ( każdy decyduje indywidualnie) napisać wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o naruszeniu praw obywatelskich.

         We wniosku wpisujemy swoje dane( imię i nazwisko, adres zamieszkania , nr telefonu, email). Wysyłamy pocztą lub elektronicznie) na adres:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Al. Solidarności 77

00- 090  Warszawa

Wniosek emerytów/rencistów pełniących służbę do 1990 roku powinien zawierać:

-ogólnie dane dotyczące służby, stopni, stanowisk, charakteru pracy (warunki zagrażające życiu i zdrowiu, warunki szkodliwe),

-praca po 1990 roku i odprowadzanie składek ZUS-owskich,

-stan zdrowia ( inwalidztwo, niepełnosprawność),

-brak możliwości zarobkowania,

-utrzymywanie innych członków rodziny (w tym inwalidów i niepełnosprawnych),

-represyjność ustawy pozbawiająca środków do normalnego życia i na leczenie,

-ewentualnie inne.

Emeryt/rencista pełniący służbę po 1990 roku w Policji lub  służbach mundurowych powinien we wniosku napisać o:

-służbie przed 1990r. (charakter służby, stopnie i stanowiska, wykonywane zadania itp.),

-służbie po 1990 roku ( charakter, stopnie stanowiska, nagrody, odznaczenia),

-jeśli po 1990 roku służył co najmniej 15 lat i nabył uprawnienia emerytalne - opisać ich wysokość, skonfrontować z proponowaną w ustawie  wysokością świadczeń,

-opisać wykonywane zadania zagrażające życiu lub zdrowiu, powołać się na rotę ślubowania,

-opisać represyjność ustawy ( pozbawienie środków do życia, środków na spłatę zobowiązań kredytów, pożyczek) itp.

         Wzór w/w wniosku znajduje się na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Czytaj więcej...

Droga sądowa

 K o m u n i k a t

w sprawie drogi sądowej

Szanowni Państwo

            W związku z licznymi zapytaniami, a nawet próbami podejmowania już teraz  działań prawnych np. wnoszenia odwołań/pozwów do sądów powszechnych związanych z ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 30.12.2016 r., poz. 2270), tzw. ustawa "dezubekizacyjna",

informujemy zainteresowanych, że:

 Rozpoczęcie indywidualnej drogi sądowej jest możliwe nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA stanowiącej o zmniejszeniu emerytury/renty. W decyzji tej znajdzie się pouczenie o możliwości jej zaskarżenia (w jakim terminie i do jakiego sądu).

  1. Zgodnie z tym pouczeniem, według stanu na dzień dzisiejszy, emeryt/rencista będzie mógł  wnieść odwołanie od ww. decyzji do Sądu Okręgowego  - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem Dyrektora ZER MSWiA.  Nie ponosimy przy tym żadnych kosztów z tym związanych. Nie wiemy jednak jak strukturę organizacyjną sądów powszechnych  ukształtuje, w niedalekiej przyszłości,  zapowiadana przez Ministra Sprawiedliwości reforma sądownictwa. 

Pamiętajmy!  

  • jeśli odwołanie wysyłamy pocztą, koniecznie zróbmy to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
  • jeśli odwołanie składamy osobiście w ZER, powinniśmy mieć drugą kopię odwołania, na której przyjmujący pracownik pieczęcią
    i podpisem potwierdza nam jego złożenie.
  1. Wyrok sądu I instancji może być dwojaki:
    1. sąd może uznać że zmniejszenie emerytury/renty było bezprawne. W takiej sytuacji ZER MSWiA może wnieść apelację do sądu II instancji i zapewne to zrobi.
    2. sąd może uznać, że zmniejszenie emerytury/renty było zgodne z prawem. W tej sytuacji emeryt/rencista może wnieść apelację do sądu II instancji. Wniesienie apelacji jest bezpłatne.

Czytaj więcej...

Informacja z konferencji w Soczewce

W dniach 28.02-2.03.2017 r. odbyła się konferencja „Represje wobec emerytów mundurowych w RP. Możliwości przeciwdziałania”. W spotkaniu tym uczestniczyło około 200 osób, reprezentujących środowiska mundurowe MSW oraz Wojska Polskiego.
 Uczestnicy brali udział w pracach czterech zespołów tematycznych. Celem było wypracowanie metod i środków, które - poprzez działania na wielu płaszczyznach -  doprowadzą do odrzucenia lub zmiany represyjnej Ustawy emerytalnej. Metod i środków zgodnych z obowiązującym prawem, polskim i międzynarodowym. Nie było więc wezwań do marszu na Belweder, Wiejską czy Nowogrodzką. Nie można jednak wykluczyć, że  Suweren prędzej czy później sam sięgnie po takie środki. Ale nie będzie to robota emerytów mundurowych, co z pewnością potwierdzą obecni na konferencji, „akredytowani” przedstawiciele MSW.


Największą wartością spotkania jest to, że represje wobec emerytów mundurowych oraz wysokie prawdopodobieństwo takich samych działań w stosunku do innych grup zawodowych spowodowały całkowitą zmianę postrzegania tego problemu oraz zmianę nastawienia części opinii publicznej oraz niektórych środowisk politycznych w stosunku do nas. Teraz sytuacja jest zupełnie inna niż w 2009 roku.

Czytaj więcej...