Informacja dot. procedury skargowo-odwoławczej

I N F O R M A C J A

dot. procedury skargowo- odwoławczej w sprawie obniżenia świadczeń emerytalnych/rentowych ustawą z dnia 16 grudnia2016 roku.

         Stowarzyszenia służb  mundurowych apelują, by nie nazywać ustawy obniżającej emerytury "dezubekizacyjną" gdyż sama ta nazwa już stygmatyzuje nasze środowisko. To jest ustawa reperesyjna.

Na obecnym etapie wszyscy, których dotyczy ta ustawa mogą ( każdy decyduje indywidualnie) napisać wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o naruszeniu praw obywatelskich.

         We wniosku wpisujemy swoje dane( imię i nazwisko, adres zamieszkania , nr telefonu, email). Wysyłamy pocztą lub elektronicznie) na adres:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Al. Solidarności 77

00- 090  Warszawa

Wniosek emerytów/rencistów pełniących służbę do 1990 roku powinien zawierać:

-ogólnie dane dotyczące służby, stopni, stanowisk, charakteru pracy (warunki zagrażające życiu i zdrowiu, warunki szkodliwe),

-praca po 1990 roku i odprowadzanie składek ZUS-owskich,

-stan zdrowia ( inwalidztwo, niepełnosprawność),

-brak możliwości zarobkowania,

-utrzymywanie innych członków rodziny (w tym inwalidów i niepełnosprawnych),

-represyjność ustawy pozbawiająca środków do normalnego życia i na leczenie,

-ewentualnie inne.

Emeryt/rencista pełniący służbę po 1990 roku w Policji lub  służbach mundurowych powinien we wniosku napisać o:

-służbie przed 1990r. (charakter służby, stopnie i stanowiska, wykonywane zadania itp.),

-służbie po 1990 roku ( charakter, stopnie stanowiska, nagrody, odznaczenia),

-jeśli po 1990 roku służył co najmniej 15 lat i nabył uprawnienia emerytalne - opisać ich wysokość, skonfrontować z proponowaną w ustawie  wysokością świadczeń,

-opisać wykonywane zadania zagrażające życiu lub zdrowiu, powołać się na rotę ślubowania,

-opisać represyjność ustawy ( pozbawienie środków do życia, środków na spłatę zobowiązań kredytów, pożyczek) itp.

         Wzór w/w wniosku znajduje się na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

         W sprawie osób, które pracowały po 1990 roku i odprowadzały składki  ZUS-owskie pos. Artura Gierada złożył zapytanie poselskie nr 1947  o treści:

Co z osobami, które będąc na tzw. emeryturze mundurowej pracują dalej i z tej racji za każdy rok pracy otrzymują 1,3% do emerytury, jak każdy zatrudniony w powszechnym systemie emerytalnym?

Czy w związku z tym emerytura osób pracujących dalej w powszechnym systemie emerytalnym, a podlegających pod tzw. ustawę dezubekizacyjną także nie będzie mogła być wyższa niż przeciętna wysokość emerytury wypłacanej z funduszu ubezpieczeń społecznych?

MSWiA przedłużyło termin udzielenia odpowiedzi.

         Osoby, które pracowały na podstawie umowy o pracę i mają wymagany staż mogą przejść na emeryturę ZUS-owską ( można  sprawdzić, które świadczenie jest korzystniejsze).

         Osoby, które po 1990 roku pełniły służbę w Policji lub innych służbach mundurowych mogą wystąpić do MSWiA z wnioskiem w trybie art. 8a ustawy. Te osoby, którym obniżono emerytury w 2009 roku i te, które mają pewność, iż ich cyt. ustawa obejmuje mogą składać wnioski do MSWiA już teraz.

Natomiast pozostałe osoby powinny to zrobić po otrzymaniu decyzji ZER obniżającej świadczenie ( może być tak, że nie będą na liście IPN i przedwczesny wniosek będzie działał na ich niekorzyść).

Poniżej tekst z prezentacji na Konferencji w Soczewce:

 W chwili obecnej brak jest rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania w trybie art. 8a ( prawo łaski MSWiA), który obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

Po otrzymaniu decyzji ZER ( lub wcześniej) spełniający warunki tego przepisu ( w rzeczywistości nieokreślone) mogą składać stosowne wnioski.

 Wniosek składa osoba zainteresowana (czyli osoba pobierająca emeryturę, rentę lub rentę rodzinną). We wniosku należy zamieścić uzasadnienie z powołaniem  się na zapis pkt.1 i 2. Można dołączyć dokumenty potwierdzające "rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 roku w szczególności z narażeniem zdrowia i życia".

Zgodnie z kpa wydanie decyzji powinno nastąpić w ciągu 1 miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy ( art. 35§3 kpa).

W przypadku negatywnej decyzji MSWiA tj. odmowy stosowania art.15c, art.22a i art.24a cyt. ustawy, strona niezadowolona może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127kpa).

Trudne do przewidzenia jest, czy uwikłanie MSWiA w ocenę narażania przez nas zdrowia i życia podczas służby( po linii administracyjnej )będzie skuteczne np. w sytuacji, gdy WSA w niektórych przypadkach uzna, że odrzucenie wniosku o wyjęcie spod rygorów ustawy było wadliwe, albo w przypadku podtrzymania przez WSA decyzji MSWiA.

Samo odrzucenie wniosku przez MSWiA daje szansę sędziemu WSA i potem NSA na rozstrzygnięcie zgodności z prawem samej koncepcji zawartej w art. 8a.

art.22a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku pozostaje w sprzeczności z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o komisjach lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych, ponieważ art.10 ust.5 ustawy o komisjach lekarskich stanowi, że inwalidztwo powstaje z chwilą złożenia wniosku i skierowania jego autora na komisję lekarską, o ile nie miało miejsca zdarzenie powodujące wystąpienie uszczerbku na zdrowiu ( np. postrzał policjanta w czasie pełnienia służby).

"Datę powstania inwalidztwa komisja lekarska ustala na podstawie dokumentacji medycznej. Za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się datę ustaloną przez komisję lekarską. Jeżeli komisja nie mogąc ustalić powstania inwalidztwa, ustaliła okres, w którym ono powstało, za datę powstania inwalidztwa, przyjmuje się datę końcową tego okresu. Jeżeli komisja nie mogła ustalić ani daty, ani okresu powstania inwalidztwa,za datę jego powstania przyjmuje się datę zgłoszenia wniosku o świadczenie."

Złożenie wniosku w trybie art. 8a jest konieczne ze względu na przesłankę "wyczerpania drogi krajowej".

Po otrzymaniu decyzji ZER obniżającej świadczenie konieczne jest złożenie odwołania do sądu i wyczerpania sądowej drogi krajowej przed złożeniem skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strassburgu.

Poniżej tekst z prezentacji na konferencji w Soczewce:

         Rozpoczęcie indywidualnej drogi sądowej jest możliwe nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji ZER, stanowiącej o zmniejszeniu emerytury/renty.

         W decyzji znajdzie się pouczenie o możliwości jej zaskarżenia ( w jakim terminie i do jakiego sądu).

Zgodnie z tym pouczeniem, według stanu na dzień dzisiejszy, emeryt/rencista będzie mógł wnieść odwołanie od w/w decyzji do Sądu Okręgowego - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem dyrektora ZER MSWiA.

Nie ponosimy żadnych kosztów z tym związanych.

Nie wiemy jednak, jak strukturę organizacyjną sądów powszechnych ukształtuje zapowiadana w niedalekiej przyszłości  przez Ministra Sprawiedliwości reforma sądownictwa.

         Pamiętajmy, że jeśli odwołanie wysyłamy pocztą, koniecznie zróbmy to listem poleconym ,za potwierdzeniem odbioru.

Sąd I instancji:

- może uznać, że emeryturę/rentę obniżono bezprawnie i należy ją przywrócić do poprzedniej wysokości. W tej sytuacji ZER zapewne wniesie  apelację do sądu II instancji,

-może uznać, że zmniejszenie emerytury/renty było zgodne z prawem, wówczas nam przysługuje prawo wniesienia apelacji.

         Wniesienie apelacji jest bezpłatne (tylko koszty opłaty sądowej- 30,00 zl).

Aby skutecznie wnieść apelację należy  w terminie 7 dni od ogłoszenia sentencji wyroku, wystąpić do sądu I instancji o  wyrok wraz z uzasadnieniem.

         Wyrok sądu II instancji, podobnie jak w I instancji może być dwojaki:

-sąd może uznać, że emerytura/renta została obniżona bezprawnie i należy ją przywrócić do poprzedniej wysokości. Wyrok sądu II instancji jest prawomocny, co oznacza, że nie można go zaskarżyć. W tej sytuacji należy zwrócić sie do ZER o wypłatę zaległych świadczeń wraz z odsetkami.

-sąd może uznać, że emerytura/renta została obniżona zgodnie z prawem. Wyrok taki staje się natychmiast prawomocny i nie podlega zaskarżeniu. Wniosek o wyrok wraz z uzasadnieniem wnosimy do sądu II instancji  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku (art. 328 kpc).

Od wyroku II instancji przysługuje środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną można wnosić w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania  wyroku sądu II instancji wraz z uzasadnieniem.

Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Nie wstrzymuje ona jednak wykonania wyroku sądu II instancji.

 W przypadku uznania przez sąd, że emerytura/renta została obniżona zgodnie z prawem, emeryt/rencista będzie mógł wnieść indywidualną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 

         Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych koordynuje działania w zakresie pomocy prawnej emerytom mundurowym represjonowanym ustawą obniżającą świadczenia.

         W załączeniu komunikat Prezydenta FSSM RP w sprawie finansowego wsparcia, na pokrycie kosztów opinii, ekspertyz, tłumaczeń i wzorów pism.

         Jednocześnie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji apeluje o przekazywanie 1% podatku na

                   SEiRP nr KRS 0000043188

Nasi członkowie, którym w 2009 roku drastycznie obniżono świadczenia korzystali już z finansowego wsparcia z funduszu pochodzącego z odpisu podatkowego.

SEiRP w Lublinie